Windows Analysis or Contemporaneous Period Analysis